Bathing in the last rays

 
Bathing in the last rays by Flying Donkey