1581 at Cheltenham

 
1581 at Cheltenham by Glen Carey