V Set, Sydney Station, Sydney, NSW

 
V Set, Sydney Station, Sydney, NSW by dunedoo