Rain, Hail or Shine

 
Rain, Hail or Shine by Henry Owen