New train, old signals

 
New train, old signals by David Kimpton