TT112 climbing the bank

 
TT112 climbing the bank by David Kimpton