CLP16 Huddlestone

 
CLP16 Huddlestone by Bingley Hall