6029 Approaching Crisps Creek

 
6029 Approaching Crisps Creek by Trent