9556 into Glenhuntly

 
9556 into Glenhuntly by Henry Owen