ESV 8119 at Kapunda, Sth Australia c12/1983

 
ESV 8119 at Kapunda, Sth Australia c12/1983 by DX 5517