G521 and S303 power through Tourello bound for Melbourne

 
G521 and S303 power through Tourello bound for Melbourne by bukk05