DL46 at Keswick Terminal

 
DL46 at Keswick Terminal by bukk05