57308 "Tin Tin" Euston Station 17 11 2006c

 
57308