1266 005-8 (D-EGP) at Hamburg Harburg 2012 08 14

 
1266 005-8 (D-EGP) at Hamburg Harburg 2012 08 14 by ChrisDPom