G523, G543, G520 and G522 sit shutdown at Horsham station on a clear Saturday morning

 
G523, G543, G520 and G522 sit shutdown at Horsham station on a clear Saturday morning by bukk05