HV251 near Whittingham

 
HV251 near Whittingham by LC501